Vedtægter

§ 1

Foreningen er hjemmehørende i Mariagerfjord Kommune. Foreningens navn er Rytmus.

 

§ 2

Foreningens formål er at tilbyde aktiviteter af rytmisk karakter med henblik på at fremme den musiske forståelse og at tilskynde til egen udøvelse af musiske færdigheder. Skabe arrangementer indenfor musik, teater m.m. som kan virke samlende for flere generationers oplevelser.

Et evt. overskud fra de enkelte arrangementer vil blive givet til almennyttigt eller velgørende formål for børn eller unge, der kommer alle til gode.

 

§ 3

Foreningen drives for midler tilvejebragt gennem medlemskontingent, kommunale/ statslige tilskud i henhold til gældende lovgivning og øvrige indtægter.

Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent.

 

§ 4

Ret til ordinært medlemskab af foreningen har enhver med interesse for foreningens formål.

 

§ 5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts måned og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i eller på medier som bestyrelsen skønner, informerer lokalområdet bredt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer skal varsles i indkaldelsen til generalforsamlingen og skal senest 8 dage før generalforsamlingen være forelagt formanden.

Vedtægtsændringer skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 14 dages mellemrum. På den første generalforsamling kræves tilslutning af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer som har betalt kontingent.

Stemmeafgivning kan kun afgives ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt.

Afgørelse på generalforsamlinger træffes ved simpel stemmeflerhed.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller efter begæring af mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer. I så tilfælde skal indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling ske senest 30 dage efter at bestyrelsen har modtaget begæringen. Begæringen skal indeholde forslag til dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

§ 6

Generalforsamlingens dagsorden er:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandsberetning.
  3. Kassererens beretning og fastlæggelse af kontingent.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  7. Evt.

 

§ 7

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen og består af:

Formand

Kasserer

Sekretær

Bestyrelsen skal bestå af mellem 4 og 8 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Valgbar til bestyrelsen er ordinære medlemmer.

Bestyrelsen kan i løbet af et forenings-år supplere sig efter behov. Kasserer kan ikke udtræde af bestyrelsen samme år som formanden.

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

 

§ 8

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden udadtil. Foreningen tegnes af formanden i forening med kassereren eller næstformanden, eller næstformanden i forening med kassereren.

For foreningens forpligtelser hæfter foreningen alene med sin formue.

Bestyrelsen kan oprette og nedlægge stående udvalg.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem.

 

§ 9

Oplysning af foreningen sker efter reglerne for vedtægtsændringer. I tilfælde af opløsning skal foreningens formue tilfalde foreninger hjemmehørende i Mariagerfjord Kommune med almennyttigt ungdomsarbejde som formål.